keep update with us on facebook!

Tuesday, January 20, 2009

menggapai cinta Ilahi..

this entry is very suitable to all teenagers...because the word 'LOVE' is very familiar to teenagers but it is a true love??? lets read this entry and think about it..

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah, Yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku - yakni dalam tidurku - kemudian berfirman kepadaku, “Wahai Muhammad, katakanlah : “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk mencintai-Mu, mencintai siapa saja yang mencintai-Mu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintai-Mu.”Dalam amal ubudiyah, cinta (mahbbah) menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan rasul-Nya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta.

Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintaiNya. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah, Yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku - yakni dalam tidurku - kemudian berfirman kepadaku, “Wahai Muhammad, katakanlah : /Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk mencintai-Mu, mencintai siapa saja yang mencintai-Mu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintai-Mu.”/

Dalam buku “Mahabbatullah” (mencintai Allah), Imum Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasanya cinta senantiasa berkaitan dcngan amal. Dan amal sangat tergantung pada keikhlasan kalbu, disanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena Cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yagn tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah.

Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah sebagai berikut:

1. Membaca al-Qur’an dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidaklain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal danmampu menjelaskan al-Qur’an agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah swt. Al-Qur’an merupakan kemuliaan bagi manusia yang tidak bisa ditandingi dengan kemuliaan apapun. Ibnu Sholah mengatakan “Membaca Al-Qur’an merupakan kemuliaan, dengan kemuliaan itu Allah ingin memuliakan manusia di atas mahluk lainnya. Bahkan malaikat pun tidak pernah diberi kemuliaan semacam itu, malah mereka selalu berusaha mendengarkannya dari manusia”.

2. Taqarub kepada Allah swt, melalui ibadah-ibadah sunnah setalah melakukan ibadah-ibadah fardlu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardlu dengan sempurna mereka itu adalah yang mencintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya adalah: shalat-shalat sunnah, puasa-puasa sunnah,sedekah sunnah dan amalan-amalan sunnah dalam Haji dan Umrah.

3. Melanggengkan dzikir kepada Allah dalam segala tingkah laku, melaui lisan, kalbu, amal dan perilaku. Kadsar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar dzikirnya kepadaNya. Dzikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah aza wajalla berfirman :”Aku bersama hambaKu,s elama ia mengingatKu dan kedua bibirnya bergerak (untuk berdzikir) kepadaKu”.

4. Cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh mahluk. Inilah derajat para Nabi, diatas itu derajat para Rasul dan diatasnya lagi derajat para rasulul Ulul Azmi, lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad s.a.w. sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah.

5. Kontinuitas musyahadah (menyaksikan) dan ma’rifat (mengenal) Allah s.w.t. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatNya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma’rifatullah (pengenalan Allah yang paling tinggi). Barang siapa ma’rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af’al-af’al Allah dengan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah.

6. Menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepadaNya. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun kekasih yang hakiki bagi seorang hamba yang mampu melihat dengan mata batinnya, kecuali Allah s.w.t. Sudah menjadi sifat manusia, ia akan mencintai orang baik, lembut dan suka menolongnya dan bahkan tidak mustahil ia akan menjadikannya sebagai kekasih. Siapa yang memberi kita semua nikmat ini? Dengan menghayati kebaikan dan kebesaran Allah secara lahir dan batin, akan mengantarkan kepada rasa cinta yang mendalam kepadaNya.

7. Ketertundukan hati secara total di hadapan Allah, inilah yang disebut dengan khusyu’. Hati yang khusyu’ tidak hanya dalam melakukan sholat tetapi dalam semua aspek kehidupan ini, akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki.

8. Menyendiri bersama Allah ketika Dia turun. Kapankan itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah s.w.t. turun ke dunia dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaNya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah.

9. Bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka iapun akan mendapatkan cinta Allah s.w.t.

10. Menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi kalbu dgn Al-Khaliq, Allah subhanahu wataala.

when i finished read this article...i realize that i'm far away from Allah...from 10 levels mentioned above, i'm not sure which one i've done...maybe all of them no...erm..

sifat2 orang yang hidup untuk Islam

i'm not write this entry on myself...just copied. because i think this article is very useful for us and hopefully it can guide us so that our life is for Islam...


Menggabungan diri saya ke dalam agama Islam mewajibkan supaya saya hidup menurut cara Islam pada aspek-aspek akidah, ibadah dan akhlak, mewajibkan saya hidup menurut cara Islam dalam diri, rumah dan keluarga saya. Penggabungan diri saya ke dalam Islam juga adalah membawa erti bahawa saya diwajibkan supaya hidup untuk Islam, mewajibkan saya mengarahkan seluruh hidup saya untuk Islam, mewajibkan supaya saya menyerahkan segala keupayaan dan kemampuan saya untuk sesuatu yang dapat mengagungkan kesultanan Islam dan dapat meningkatkan pembinaannya.

Apabila saya hidup secara Islam dan untuk Islam, kehidupan saya itu mestilah mengikut lunas-lunas Islam dan corak yang dapat membezakannya daripada kehidupan orang lain. Di antara lunas-lunas dan corak tersebut ialah;


1. Berpegang teguh dengan Islam secara praktik, kerana iman itu bukanlah angan-angan semata-mata, tetapi iman adalah merupakan sesuatu yang termeteri di dalam hati dan dibuktikan benar oleh amalan. Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala;

"Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh." [As-'Asr:3]

Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala lagi:

"Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membaca Al-Kitab, tidakkah kamu berfikir?" [Al-Baqarah:44]

"Amat besar kemurkaan di sisi Allah bahawa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan." [Ash-Saff:3]

Hujjatul-Islam Al-Ghazali telah mengatakan: "Dua orang lelaki telah menimpakan musibat kepadaku, iaitu orang alim yang cabul dan orang jahil yang beribadat. Si jahil memperdayakan orang ramai dengan ibadatnya, manakala si alim pula memperdayakan orang ramai dengan kecabulannya."

Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam telah berwasiat kepada umat Islam dengan sabdanya:

"Jadilah kamu orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu menjadi orang yang meriwayatkan ilmu." [HR Abu Nuaim]

2. Mencari dengan teliti sesuatu yang mendatangkan maslahat kepada Islam kerana Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam telah bersabda:

"Berlegarlah kamu bersama-sama kitab Allah di mana sahaja ia berlegar."

"Sesiapa yang bangun (pada waktu) pagi dan tidak mengambil berat urusan orang Islam, beliau bukanlah termasuk dari golongan mereka."

"Kamu berada di satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam, oleh itu janganlah (kamu biarkan Islam) diserang dari penjurumu."

Di dalam peperangan Uhud, Saad bin Ar-Rabie' menghembuskan nafas terakhir dan pada tubuhnya terdapat tujuh puluh liang bekas tikaman pedang, tombak dan panah, namun demikian beliau tetap berpaling kepada Zaid bin Thabit dan berkata:

"Sesungguhnya aku telah mencium bau syurga dan katakan kepada kaumku golongan Ansar; tidak ada penipuan di sisi Allah bagi kamu sekiranya (kamu) jujur terhadap Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan pada kamu masih terdapat mata yang mengerdip."

Kemudian ruhnya pun diangkat pada ketika itu juga. [HR Ibn Ishaq secara mursal. Albani berkata, hadis seperti ini diriwayatkan oleh hakim dan beliau berkata: Sanadnya Sahih dan ad-Dhahabi bersetuju]

3. Merasa bangga (izzah) dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala. Ini adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat orang Mukmin. Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala:

”Dan keagungan itu (hanyalah) bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang Mukmin." [Al-Munafiqun:8]

"Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (darjatnya) jika kamu orang-orang yang beriman." [Ali-Imran:139]

Telah diriwayatkan bahwa orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah masuk mengadap raja Habsyah, An-Najashi. Salah seorang daripada paderi dan rahib yang berada bersama-sama dengan An-Najashi memulakan perbicaraan dengan orang Islam dengan mengatakan: "Sujudlah kepada raja." Lantas Jaafar bin Abi Talib yang menjadi ketua orang-orang Islam menjawab dengan katanya: "Kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah." [HR Ahmad]

Sejarah Islam penuh dengan peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan sikap dan pendirian yang agung, tinggi dan berani seperti yang telah dipertunjukkan oleh generasi Islam yang pertama seperti Al-Khubaib bin 'Udai, Zaid bin Ad-Dathanah, Rub'ie bin 'Amir, Mus'ab bin Umair, Said bin Jubair, Said bin Al-Musaiyib dan lain-lain lagi. Amatlah baik jika kita membaca sejarah mereka, meneliti kisah mereka dan mengikuti jejak langkah mereka.

4. Beriltizam dengan amal-amal Islam dan bekerjasama dengan orang-orang yang beramal untuk Islam, kerana dengan menganut agama Islam, saya telah diwajibkan oleh Islam beramal dn bekerja bersama-sama dengan jemaah. Islam juga mewajibkan saya bekerjasama dengan orang lain yang bekerja dalam medan dakwah kepada Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, membina individu Muslim, rumahtangga Muslim, masyarakat Muslim dan negara Islam. Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala:

"Kami akan membantumu dengan saudaramu." [Al-Qashash:35]

"Dan tolong-menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." [Al-Maidah:2]

Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam bersabda:

"(Perumpamaan) antara Muslim dengan Muslim (yang lain) samalah seperti binaan yang tersusun rapi, sebahagiannya memperkuatkan yang lain." [HR Bukhari dan Muslim]

"Kekuatan Allah bersama-sama dengan jemaah, sesungguhnya serigala itu hanya akan (dapat) memakan kambing yang terpisah (daripada kumpulannya)." [HR Abu Daud]

"Kamu mestilah (bersama) jemaah Muslimin dan imam mereka." [HR Bukhari dan Muslim]

"Jemaah itu berkat."

"Jemaah itu rahmat dan perpecahan itu azab." [HR Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal]

luahan hati lelaki..

kpd insan yg bergelar wanita or gadis...


Kami sulit menahan pandangan mata kami
ketika melihat kalian,
apalagi jika kalian diamanahkan Allah
kecantikan dan postur yand ideal,
kami semakin susah untuk menolak agar tidak melihat kalian,
kerana itu lebarkanlah serta longgarkanlah pakaian kalian
dan tutupilah rambut hingga ke dada kalian dengan kerudung yang membentang.

Kami sulit menahan pendengaran kami
ketika berbicara dengan kalian,
apalagi jika kalian diamanahkan oleh Allah
suara yang merdu dengan irama yang mendayu
kerana itu tegaskanlah suara kalian
tatkala berbicara di berhadapan dengan kami
dan berbicaralah seperlunya sahaja.

Kami juga sulit menahan
bayangan-bayangan hati kalian,
ketika kalian dapat menjadi
tempat untuk dicurahkan segala isi hati kami,
waktu luang kami kadangkala akan sering terisi
oleh bayangan-bayangan kalian,
kerana itu janganlah kalian membiarkan kami
menjadi curahan hati bagi kalia

Kami tahu kami insan lemah
bila harus berhadapan dengan kalian,
kekerasan hati kami dengan mudah bisa luluh
hanya dengan senyum kalian,
hati kami akan bergetar
ketika mendengar dan melihat kalian menangis.

Sungguh ALLAH telah memberikan amanah terindah kepada kalian,
maka jagalah amanah itu
jangan sampai ALLAH murka dan memberikan keputusan-Nya.

Maha Besar dan Maha Suci Allah yang tahu
akan kelemahan hati kami ini,
hanya dengan ikatan yang suci dan yang diredhai-NYA,
kalian akan menjadi halal bagi kami.

"LAlu apa yang telah aku lakukan selama ini..YA Rabb, ampunilah daku.
Untuk setiap pandangan yang tak terjaga,
untuk iman yang tak dipelihara,
lisan yang merayu dan hati yang tak terhijab,

Ya Rabb, Engkaulah mengawasi kami setiap detik,
kerana kasih sayangMu ya Allah kepada kami,
Engkau perintahkanlah malaikan silih berganti
menemani kami siang dan malam
agar iman kami dapat dijaga...


kpd insan bergelar lelaki...am i right??? leave ur comment...

kekuatan seorang lelaki..

if i'm not mistaken,this entry i copied from iluvislam.com. Kpd smua hmba Allah which are male...read and think deeply...but its not mean female can't read this entry...knowledge for all...sebarkanlah ilmu walaupun sepotong ayat..

Assalamualaikum wbt..

Moga sentiasa bernafas dalam keikhlasan mencari keredhaanNYA diakhir tujuan setiap amalan Insya Allah. Moga juga sentisa kekal diatas jalanNya dan tidak sekali-sekali berputus asa untuk terus berjalan. Sewaktu saya menulis ini saya baru sahaja pulang dari kuliah di universiti. Dek kerana sesi lab dan kuliah kedua-duanya dibatalkan, Allah benarkan tenaga ini digunakan untuk menulis sedikit diruangan ini.

Pagi ini saya mengambil keputusan untuk menuju ke universiti lebih awal berbanding sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah sesampainya di univeristi, sekali lagi Allah benarkan saya untuk mengerjakan solat Dhuha terlebih dahulu. Seperti kebiasaanya pada setiap kali selepas solat, seperti juga anda, serangkap demi serangkap doa saya panjatkan pada Yang Maha Esa. Cuma dihulunya ..‘1 message received’..sejenak, I got a message from my Lord. Beberapa perkara khusus berlari-lari di setiap inci otak saya. Pantas saya cuba menghilangkan buat sementara waktu dan menghabiskan ‘permintaan-permintaan’ saya pada Allah.

Selesai segalanya, lantas saya menyandarkan badan yang masih dalam kesegaran wudhu’ ini di sebuah sudut yang terpencil di surau universiti yang nyaman dan damai sekali. Beg biru yang di hantar oleh ibu dari Malaysia saya capai, isinya saya keluarkan. Sebuah buku physiology kehijauan saya selak. Helaian demi helaian, bacaan demi bacaan. Satu pun saya tidak dapat fokus. Mengapa? Sebabnya perkara tadi masih lagi berlegar-legar difikiran saya. Seakan-akan meronta-ronta untuk dikeluarkan dan diterjemahkan. Tetapi, apa?

`Ketakutan seorang lelaki!’

Mungkin agak janggal bagi anda dan saya meniti mata kita dari `K’ sehingga I’` pada tajuk diatas. Tapi, inilah perkara yang bermain difikiran saya ketika itu. Saya pun tidak tahu dari mana pangkalnya dan dari mana hujungnya. Cuma yang saya tahu, ada lelaki yang sedang ketakutan disekeliling kita sedang mencari jawapan, jawapan bagi setiap soalan untuk dirinya. Sekali lagi pantas jari jemari ini berfungsi, kali ini untuk menutup helaian-helaian buku physilogy saya, ada perkara yang perlu diselesaikan..

Lelaki owh lelaki..jangan takut..Allah kan baik.

Saya teringat diwaktu dulu, ketika itu saya masih lagi kecil dan kurang mengerti selok-belok dunia ini. Hatta kini, masih juga sama. Cuma, Alhamdulillah, merentasi masa pasti juga akan merentasi suka dan duka. Syukur Allah benarkan saya belajar banyak perkara dari semua itu.


Saya insan biasa. Tetapi sukakan sesuatu yang luar biasa dalam keadaan yang biasa-biasa. Jadinya, kalau ada salah dan silap, sama-sama kita saling melengkapi. Moga Allah kira ini sebagai usaha untuk mendapatkan keredhaanNya.


Mari bermula! Dulu saya pernah bersembang dengan seorang akhi tentang cinta.Tapi, biasalah..dulu sembang-sembang sahaja. Kini, Allah bagi rezeki untuk terjemahkan balik satu-persatu, Alhamdulillah.

‘yer,memang kita perlu yakin dengan jodoh yang Allah bagi kat kita,tapi kita kena ada usaha..’
‘usaha’?
‘aah, usaha..’
‘oo00oo, usaha..'


Maka merentasi masa, saya melihat bermacam-macam usaha yang ada kat muka bumi ini, dalam mencari jodoh atau pasangan hidup.

‘Usahalah kenal dia, SMS laa’
‘Isk, apa susah..bercinta la, baru kenal..’
‘Baik tackle cepat, sebelum dia ditackle kan orang lain.melepas kau..’


Saya pun, angguk dengan pendapat-pendapat manusia, masa pun direntasi lagi.

‘Alamak, melepas laa aku dia, tak tau kenapa ‘.
‘Isk, bosannya kahwin, kalau aku tau..aku tak nak bercinta dulu..’
‘Buang masa aku jer..last-last bukan sesuai pun…'

Aih...dah bertukar dah..begitu pula jadinya....

Apa yang sahabat-sahabat boleh bayangkan dalam situasi dialog diatas? Apa yang ingin saya sampaikan? Ruang ini saya ingin memotivasikan lelaki-lelaki yang mungkin sedang dalam ketakutan dalam mengharungi hidupnya seharian (ingat, saya pun lelaki juga).

TEKNIK & TAKTIK:

1) Letakkan kenyakinan yang tinggi pada Allah swt.Usaha sebenar bukanlah terletak pd SMS, chatting, tackle menackle atau pada apa yang menjurus kepada sebuah perhubungan sebelum kahwin. Tetapi USAHA sebenar seorang lelaki adalah menahan segala-galanya dari perkara yang menjurus kepada itu. Itulah USAHA sebenarnya..

Bagaimana pula dengan hadis rasul kita, Nabi muhammad S.A.W? Dalam hadis, baginda rasulullah telah memperincikan jenis-jenis zina.

Daripada Abu Hurairah r.a katanya, Nabi S.A.W. bersabda :
“Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menetapkan nasib anak Adam mengenai zina. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Zina mata ialah memandang. Zina lidah ialah berkata. Zina hati ialah keinginan dan syahwat,sedangkan faraj (kemaluan) hanya menuruti atau tidak menuruti’

2) Setiap lelaki inginkan wanita yang solehah untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ketakutan lelaki akan muncul apabila bertemu dengan calon pilihannya dan risau akan kehilangannya. Dia akan berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut dengan cara yang berbeza-beza.

Untuk yang kurang pendedahan agama:Mungkin mengambil jalan untuk bercouple(dating etc)
Untuk golongan pertengahan :Biasanya akan menggunakan ayat2 kiasan,jelling menjeling dan mungkin bercouple tapi istilah ‘bercouple dalam islam’ …
Untuk golongan yang didedahkan dengan agama:Ini bahaya! Ramai juga pejuang-pejuang yang bertungkus lumus didalam agenda dakwah dan sebagainya dimata manusia, gugur di persimpangan ini. Nauzubillah min zalik. Sehingga ada yang sanggup menghadiri program tarbiyyah hanya semata hadirnya zaujah pilihan dihati. Ada juga yang menganggap diri masing-masing sebagai sahabat juang, lalu meluahkan masalah didalam perjuangan bersama-sama, sedangkan wujud jantina sejenis yang lebih afdhal? Alasan - akhawat lebih memahami?Sudahlah, syaitan lagi memahami. Astagfirullahal adzim, jauhkan lah semua ini dari kami Ya ALLAH.

Firman Allah ini sangat popular, namun ramai buat-buat tak tahu tentang kehadiran isi kandungan yang ingin disampaikan .

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ianya adalah ‘mendekati’ , bukannya ‘melakukan’ ..Allah ingin mengajar kita supaya tidak mendekati cabang-cabang zina, walau seinci!..subhanallah.nauzubillah..ihfazna ya Rahman..

3) Lelaki punyai kekuatan, bukan pada tubuh badan. Tapi kekentalan menghadapi cabaran seorang perempuan.

Sebuah hadiht sahih: Ar rasul bersabda..
'Tidak aku tinggalkan fitnah paling besar dan berat kepada anak adam,melainkan perempuan'

Akhirnya kita dapat melihat bahawa setiap lelaki inginkan kebaikan dalam setiap perhubungan, mengharapkan teman hidup yang betul-betul mampu memahami. Disinilah muncul ketakutan didalam jiwa mereka sehingga menghasilkan `usaha’ yang tak diperlukan.

Ingat, sahabat-sahabat sekalian, sekiranya benar dan ikhlas tujuan kita, usaha kita yang sebenar adalah usaha menghalang segala `usaha’ yang akan menghalang kita mendapat cinta seperti cinta Rasulullah dan Khadijah.

Allah tak zalim, cinta suci, peliharalah kesuciannya.

Di benak hati, letakkan KEYAKINAN..ikutlah cara Islam, ikutlah undang-undang tuhan, ikutlah teladan Rasulullah dan sahabat, juga salafussoleh..moga ia akan memberikan kebahagiaan di DUNIA juga AKHIRAT.

Formula : Yakin + Islam’s way = isteri @ suami solehah..=)

Insya Allah..specific for me, but rugi kalau tidak disebar-sebarkan..kan?..manfaat bersama. Andai saya juga terleka, ingatkanlah saya..saya juga seorang lelaki..:)..

Syukran ‘ihfazillah yahfazka’..

salam ukhuwah..

Thursday, January 8, 2009

i feel guilty...

herm...jam menunjukkan 3.39 pm...8 januari...
tiba2 ja aku rsa nk blogging...
tp tiada article utk di kongsi...jst entry about me..
herm...sjak 2..3 hari ni rsa x sedap ati ja..i dont know why...
jiwa brkecamuk...rsa cm da yg x kena...knapa hah????
aaarrrggghhhh!!!! myb i'm in the learning process..
thts why i said before its a tough challenge utk melaksanakan azam 2009...
aku pon kurang ykin disaat aku merencanakan azam 2009 tu..
tp dh memang jnis aku... i'll never turn back...ego????nntah la...
hurm...its hard to forget the past...sejarah hitam..
hard to leave da bad habit..but..akn aku pastikan smua tu trkubur jua...
nobody will know all my #$*& secrets...smua akn ku buang jauh2...lenyapkn buat slamanya...
aku akn berusaha utk jayaknnya...
aku sedang mncorak sbuah buku baru...ke arah kehidupan yg kekal hakiki..
need to setting back my mind..my intention...
verily..Allah itu maha pengampun...
i feel guilty...but i'm confident that Allah always be with me...
but i want to appologize here..
to all my frens...actually i'm not a good friends...
hanya manis d mulut...bnyk pembohongan berlaku...
banyak dosa yg aku lakukan kpd kwn2ku...cant list..kalau aku bgtau msti akn brlaku prbalahan...
akn putus prsahabatan..prcayalah...thts why aku akn kuburkn smua tu...forever..
nobody will know..
now..aku cba btolkn yg mna silap...
i need to stop publishing da entry for a while..
time 4 me to muhasabah....i feel guilty...

so..sekiranya ini tinta terakhirku...doaknlah husnul khatimah utkku..
ampunkanlah segala salah silapku...

sekian.
-faiz-

Sunday, January 4, 2009

pembentukan syakhsiah...2 be true Muslims!!

hopefully...this article can guide us to be a true muslim...


Pembentukan syaksiyah para dai’e ialah langkah pertama dalam skop pembinaan agama Islam, walau apapun uslub harakah dan manhaj amalnya.

Syaksiyah Islamiyyah tidak mungkin terbina dan sempurna kelahirannya selagi ia tidak terlepas dan pengaruh kesan kesan masyarakat Jahiliyyah dan dan dualisma penerimaan dan pengarahan.

Patut disebut di sini bahawa maksud pembinaan syaksiyah kamilah ialah pembentukan barisan
kepimpinan atau penyusunan hairaki keanggotaan di setiap peringkat yang dituntut bagi menghadapi penentangan jahiliyyah.

Sifat-sifat yang unggul yang perlu ada dalam syaksiyah Islamiyyah: —

Pertama:
Melepaskan pengaruh cara hidup Jahiliyyah sepenuhnya sama ada dalam perasaan, atau pemikiran dan konsep, atau amalan dan urusan.
at this momment...am i practice the islmaic lifestyle...???erm...a lot of things need to be changed..


Kedua:
Beriltizam dengan Islam dan hukum-hukumnya secara sepenuhnya dan menjadikannya paksi hidup, titik tolak berfikir pengkalan tasawwur dan punca hukum dalam setiap persoalan dan objek.


Ketiga:
Menganggap jihad pada jalan Allah sebagai matlamat asasi dan kewujudan kita. Di mana konsep ini memerlukan persiapan yang cukup untuk berkorban dengan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya.

actually syahid on the Allah path is my ambition...erm.. everybody can say that...but only somebody can do that...hopefully i'm da somebody...always pray 4 that..

Hakikat yang tidak boleh dipertikaikan lagi bahawa manhaj dan uslub yang dipegang oleh harakah Islamiyyah belum mencapai peringkat yang mampu untuk membentuk syaksiyah Islamiyyah dan segi sifat dan ciri-cirinya. Pada realitinya apa yang dikemukakan oleh manhaj-manhaj ini tidak melebihi sebahagian kecil dan pengetahuan umum Islam dan pengarahan kerohanian atau akhlak yang tidak memampukan kita membentuk individu muslim yang dicita-citakan. Yang membolehkan seseorang itu berkeahlian sebagai ‘rajul al-Aqidah’ — tentera ‘aqidah yang beriman dan hidup untuk ‘aqidahnya mengorbankan sesuatu yang mahal dan berharga demi untuknya.


when i rely back to the natures mention above...i feel guity...a lot of things should be corrected...myself is far away from the right path...hopefully..everybody will pray for me so that i can back on the right path..insyaAllah..


thnk u.

t0p up....

Maaf,baki anda tidak mencukupi untuk membuat panggilan”..

maybe the above phrase is very familiar with us...but its ok if we heard that voice now...how if we hear it on the judgement day???erm...continue ur reading and think about it...

Kita sering saja mendengar perkataan ini daripada operator telefon apabila kita kehabisan kredit.Selalunya,apabila kita ingin membuat panggilan,lebih-lebih lagi kepada yang tersayang,apabila mendengar perkataan ini keluar dari telefon,kita akan berasa kecewa dan terus bergegas mencari bekalan ‘topup’.Kita akan memastikan bahawa kredit kita sentiasa penuh.Tetapi,pernah tidak kita aplikasikan ini kepada sesuatu yang lain?

Cuba kita bayangkan.Satu hari,satu suara berkata kepada kita..“Maaf,pahala anda tidak mencukupi untuk membolehkan anda masuk ke syurga”.Pernah tak kita berfikir seperti itu?Bayangkan di hari kebangkitan nanti,perkataan seperti itu diucapkan kepada kita.Bagaimana agaknya perasaan kita ketika itu?Apakah kita masih boleh men ‘top-up’ pahala kita di saat pahala amalan kita yang terlampau sedikit ini dihitung.Bayangkan rasa kecewa yang menyelebungi diri kita,melebihi segala kekecewaan kita gagal dalam peperiksaan di dunia,kecewa dalam interview,kecewa dalam kerja,dalam segalanya.

Kita selalu menangis apabila kita kita kehilangan sesuatu yang amat berharga kepada diri kita.Tetapi,pernah tidak sekali kita menangis mengenangkan dosa-dosa silam kita.Pernah tidak kita mendengar kisah-kisah para alim ulama’,tabi’ tabii’n dahulu,yang selalu menangis mengenangkan dosa mereka yang sedikit.Sedangkan kita? Dosa kita terlalu sedikitkah berbanding mereka yang menyebabkan terlalu sukar untuk kita menitiskan air mata.Tetapi,apabila kekasih kita meninggalkan kita,sampai bengkak mata kita menangis.Betapa lemahnya iman kita..

Ingatkah kita akan kisah Syadad bin Aus? Kenal siapa Syadad bin Aus? Kata Abu Darda’ ..“Setiap umat ada orang fakih,dan antara orang fakih umat ini ialah Syadad bin Aus”.Kembali kepada kisah Syadad bin Aus.Satu malam,Syadad bin Aus hendak tidur,tetapi dia tidak dapat tidur dan hatinya gelisah.Maka dia berkata “Ya Allah,nerakaMu menyebabkan aku berjaga malam,dan hilangkanlah daripadaku rasa mengantuk ini”.Lalu,beliau bangkit dan solat sehingga Subuh.Kisah bagaimana seorang Fakih yang takutkan neraka sehingga tidak dapat tidak tidur malam..Adakah sekuat itu iman kita? Sahabat-sahabat kita di Palestin berjuang mengangkat senjata dan bermati-matian menentang golongan kuffar,dan kita? Hendak mengangkat mata dan selimut untuk pergi solat Subuh berjemaah pun kita tidak mampu,inikan pula hendak pergi berperang.

Mari kita sama-sama muhasabah diri kita..

Suka untuk saya bercerita kisah seorang sahabat Nabi bernama Amir bin Said.Pada zaman pemerintahan khalifah Saidina Umar al-Khattab.Ketika itu,beliau baru sahaja mendirikan rumah tangga.Saidina Umar hendak melantik seseorang untuk menjadi Gabenor di negara Kufah.Dengan berasaskan takwa,Saidina Umar menawarkan jawatan tersebut kepada Amir bin Said,tetapi beliau menolak kerana amanah tersebut terlalu berat bagi beliau.Saidina Umar berkata kembali “Kenapa kamu memilih aku menjadi khalifah sedangkan kamu tidak di belakang aku?”.Akhirnya,Amir bin Said menerima jawatan tersebut dan Saidina Umar memberikan kepada beliau sejumlah wang untuk beliau bertugas sebagai Gabenor di Kufah.Said bin Amir sebaliknya tidak menggunakan wang tersebut untuk dirinya,bahkan bersedekah kepada fakir miskin.Ketika menjadi gabenor di Kufah,pernah penduduk Kufah membuat aduan tentang kepimpinan beliau.

Penduduk Kufah mengadu tentang 3 perkara ; pertama(1),Said bin Umar tidak keluar dua kali dalam masa sebulan.Kedua(2),beliau lambat keluar untuk bertugas pada waktu pagi dan ketiga(3),beliau tidak keluar pada waktu malam.Dengan tawaddu’ Said bin Amir menjawab aduan-aduan tersebut.Beliau tidak keluar dua kali sebulan kerana beliau hanya mempunyai pakaian sehelai sepinggang.Dua hari itu digunakan untuk membasuh dan mengeringkan pakaian beliau.Beliau keluar lambat pada waktu pagi kerana beliau tidak mempunyai khadam atau hamba.Beliau dan isterinya melakukan sendiri semua kerja-kerja rumah.Beliau tidak keluar pada waktu malam kerana beliau memperuntukkan malam beliau hanya untuk beribadat kepada Allah.

Itulah satu contoh kepimpinan dan tauladan yang sepatutnya kita contohi.Walaupun bergelar gabenor,beliau tidak bermegah-megah dengan jawatan itu,bahkan semakin tawaddu’ dan rendah diri.Hendaklah kita memperuntukkan malam kita untuk beribadat kepada Rabb al-Jalil dan tidak mengisi sepenuhnya malam kita untuk melunaskan permintaan manusia kerana untuk memenuhi kehendak semua orang adalah sesuatu benda yang tak mungkin tercapai.Ubatilah hati kita selagi peluang bertaubat masih terbentang dan janganlah menunggu sehingga terbentangnya maksiat-maksiat kita di hari akhirat,baru kita hendak menyesal kerana seperti pepatah melayu “sesal dulu pendapatan,sesal kemudian tiada berguna” .

Berkata ulama’,terdapat 9 perkara yang boleh meng'islah(ubah)kan hati :

1.Membaca al-Quran dengan tadabbur dan memahami maknanya.
2.Mengosongkan perut dengan mengurangkan makan
3.Bangun malam dengan beribadat
4.Bermunajat pada waktu sahur
5.Berdamping dengan orang Soleh
6.Diam daripada perkara-perkara tidak bermanfaat
7.Uzlah daripada orang jahil
8.Jangan selalu bersama mereka(orang jahil)
9.Makan benda yang halal

Konklusinya,marilah kita sama-sama merenung dan menangisi dosa-dosa kita lakukan.Tidak rugi untuk menitiskan air mata kita kerana takutkan Allah kerana titis-titis air mata kita dan amalan-amalan baik kita umpama ‘top-up’ yang akan mengisi ‘kredit’ untuk kita pada hari perhitungan nanti,insyaALLAH..

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah,gementar hatinya..dan apabila dibacakan ayat-ayatNya kepada mereka..bertambah(kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal” (Al-Anfal,2)

finished ur reading??? when i refer to the verse above...i strt thingking and ask myself...am i fell something when i heard the sound of Al-Quran verse???or i dont understand anything??? what should i do after this??? do u think like how i'm thinking know?? lets think together....

thnk u..

About us...the muslims!!

Thanks be to Allah who guided us to the light of Islam and peace be upon all His messengers and prophets who receive the inspiration from Allah and reported it to the people...

Saat demi saat berlalu, setitis demi setitis darah saudara kita yang berada di Palestin, Iraq, dan Afghanistan ditumpahkan. Segolongan besar tidak sedar akan hal ini, dan apa kurangnya bagi yang sedar, hanya mampu menangis dan berdoa untuk mereka. Kita tidak mampu bangkit mengangkat pedang menentang golongan kafir sepertimana Mus’ab bin Umair melindungi panji Islam. Kita lalai dengan zon selesa yang diberikan dan tidak sedar bahawa zon selesa boleh bertukar menjadi zon ‘merah’ secara tiba-tiba.

Perang saraf yang dirancang berjalan dengan lancar sehingga mereka mampu menyebabkan kita mengubah huruf alif ‘ěž’ kepada huruf ‘A’ dan penindasan terhadap orang islam dikatakan perkara rutin. Mata ini hanya mampu melihat anak-anak kita disepak-sepak, gadis-gadis kita diratah-ratah dan pemuda-pemuda kita di’anjing-anjing’kan oleh golongan yang dahulunya pernah menuntut ilmu dari kita, menjadikan kita sebagai ikutan dan contoh pada zaman Abbasiyah. Saksikanlah! Bagaimana keadaan kita pada zaman ini! Sungguh! Apabila dikatakan perkataan Islam pada mereka, ‘Cis! Ajaran pengganas!’

Persoalannya, bukan “Mengapa terjadinya perkara ini?”, tetapi “Bagaimana terjadinya perkara ini?”.


Rasulullah pernah bersabda: “Sesungguhnya umat akhir zaman umpama buih-buih di lautan, banyak, tetapi hancur apabila dihempas ombak.” Rentetan kewafatan Nabi Muhammad, bermulalah era umat akhir zaman. Islam berkembang pesat melalui pentadbiran berlandaskan syariah oleh Khulafa Ar-Rasyidin hingga ke Empayar Turki Uthmaniah. Langit tidak selalu cerah, pembai’ahan Kamal Attartuk iaitu seorang sekularisme, membezakan antara dunia dan akhirat, sebagai pemimpin Turki, menamatkan kegemilangan umat Islam dengan pemansuhan sistem khalifah, pengubahan bahasa Arab dan pengharaman pemakaian hijab. Maka, bermulalah era penderitaan umat islam.

Tetapi, tidak lama selepas itu, cahayaNya tidak pernah padam, datangnya dari Mesir, Imam As-Syahid Hassan Al-Banna, pengasas Ikhwanul-Muslimin, menyimpulkan kembali hati-hati yang sudah terlerai. Perjuangan beliau terhenti setelah beliau dibunuh oleh askar Raja Farouk. Beliau menggariskan 7 faktor-faktor kejatuhan umat Islam, antaranya, percakaran politik, semangat assobiah, perebutan kuasa, perselisihan soal agama, bergelumang dengan kemewahan dan kesenangan terutama dikalangan pemerintah. Hati insan yang dahulunya menyintai Maha Pengasih melebihi kekasih sudah berubah. Arak, perempuan dan judi mula digilai. Mengapa?!

Kerana Al-Quran bukan lagi perlembagaan hidup kita! Nilailah diri kita sendiri, di manakah letaknya kita? ‘Assignment’, ‘chatting’, ‘couple’ dan sebagainya menyebabkan kita lupa pada Sang Pemberi, kita lupa apa tujuan kita hidup, kita lupa bahawa semua ini adalah pinjaman sementara.

Dulunya, dengan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah, kita dihormati, disegani dan ditakuti, sehinggakan pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Ali bin Abu Talib, apabila berlakunya konflik dengan Muawiyyah dan ketika itu tentera Kristian cuba mengambil kesempatan, Muawiyyah mengutuskan surat kepada Maharaja Kristian tersebut; “Jangan kau tertipu dengan perbalahan kami. Sekiranya kau menentang Ali, nescaya kau akan lihat orang yang menghukummu itu adalah Muawiyyah.” Akhirnya, tentera Kristian berundur kerana ketakutan. Nah! Kafir yang berundur kerana ketakutan inilah yang sudah memijak-mijak kita sekarang.

Mungkin atas kenikmatan, kesenangan yang kita miliki ini, mungkin menjadi hijab bagi kita untuk merasakan bahaya yang sebenar disebaliknya. Apakah kita masih ingin duduk, meminum kopi, dan bergoyang kaki sambil bergelak ketawa. ‘Enjoy when you are still young, Nevermind!

Adakah mustahil bagi kita untuk menegakkan kembali syiar Islam di dunia ini? Ini semua bukan ditentukan oleh kita sebaliknya Allah S.W.T. Bukankah ini satu kewajipan bagi kita? Ataupun mungkin sekurang-kurangnya kita dapat melaksanakan seperti apa yang diperkatakan oleh Abdul Wahab Azam iaitu, “usaha dakwah mestilah dimulakan dari bawah seperti mana kata Syakib; ‘Tiada cara lain. Ia adalah khemah tanzim dan penyusunan barisan terdidik dengan tarbiyah Islam yang sejati. Bukan dewan perhimpunan atau seminar. Ia adalah dengan api semangat yang merdeka, bukan sinaran bintang. Dirikanlah khemahmu di padang pasir jahiliyah kurun kedua puluh ini dan nyalakanlah apimu supaya ia dilihat oleh orang yang sesat dan terputus hidayah, supaya mereka menuju kepadanya dan bernaung didalam khemah itu.”


da islamic glorious are all in memory...although its impossible to rpeat them...we need to put a lot of effort on it...its because nowadays we are far away from the correct path...our life are not entirely base on Al-Quran n hadith anymore..how can we achieve da glorious without da permission of our Creator..Allah?? actually if we count da number of muslims...we can beat the israel and US...but we r jst muslims...not a mukmin...

therefore...to all my frens and myself which are still a student...we need to put all of da effort to gain the knowledge as much as we can but all of da effort must be accompanied by da iman and prays..dont forget our job as a muslim...the main purpose of our life is Allah!!

actually when i'm writing this entry i'm advising myself and jst to share with all of u...verily myself is not good enough to give advise...the purpose i create this blog is just to share...not more than that...hopefully we on the correct path..may Allah bless us all..

thank u..
Friday, January 2, 2009

messages from mimbar for friday,5th muharam..

Assalamualaikum wbt..

Smoga kita semua berada di dalam rahmat Allah pada hari jumaat bersamaan 5 Muharam 1430h.

Today I would like to share some knowledge and informations that I heard whilst the khutbah jumaat at the mosque in my qariah..the khutbah was about corruptions.Base on the data from Jabatan Pemerhati Antarabangsa…our country was at 43th place from 108 countries around the world that had been investigated. Well..do u proud with da ranking??? How can we say our country is the Islamic country??

Corruption is a disease that should be stop immediately before it becomes more serious..now we can see the rich people become richer…that is one of the doomsday sign..the leader life is very luxurios while the caliphs during the Islamic glorius are poor than their citizens..so??what do u think?? Do our country still practice the Islamic rule?? Why a lot of people protest when somebody want to execute the hudud laws?? Hudud is one of the law from Al-quran…from Allah…who we are to protest the law?? Whose the greatest actually??Mimbar also touch about the current situation at Palestin…a lot of our muslim members were killed by yahudi laknatullah atrociously…but the Islamic country around the Palestin just see…maybe we can see the protest at our country..but a lot of people not aware that actually a lot of people at our country are helping the zionis to attack Palestin and killed our siblings there…actually the zionis use the profit from the selling of cigarettes to buy and create the weapons to attack Palestin!!! So…how can the person stand and protest while the cigarettes are in his pocket???

Besides that…the mimbar also ask all the jemaah to recheck ourselves…the world are going to the end..we need to make sure that anything we do in our daily activities are base on Al-Quran and hadith…we need to make sure we own the pure iman…try all out to increase our taqwa to Allah…since the sunrise occur at the east..we still have the time..


That’s all the messages from the mimbar for this Friday…hopefully we can take some benefits from the messages…


Before I end this entry..i would like to apologize if there are a lot of English mistakes or any other mistakes..


Sekian…semoga kita semua berada di atas landasan yg betul dalam mengejar keredhaan Allah…-amin-


Thursday, January 1, 2009

salam maal hijrah 1430 dan slmt thn baru 2009...

Assalamualaikum...selawat dan salam kpd junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W,para sahabat serta seluruh umat islam yg memperjuangkan syiar Islam..

thn 2008 telah melabuhkan tirai dan 2009 muncul dgn sejuta harapan dan impian...pelbagai memori suka dan duka telah tercoret sepanjang 2008. Satu tmparan hebat kepada seluruh umat Islam apabila 2008 berakhir dgn serangn yg amat kejam oleh rejim zionis laknatullah di bumi Palestin..ratusan umat Islam telah syahid dlm serangan tersebut. Sedang saudara2 islam kita sedang berjuang..kita di bumi malaysia yg aman ini meraikan 2009 dgn gembiranya..Female newscaster among 26 nabbed at sex party..tjuk yg dpetik d the star newspaper..smua itu brlaku d malaysia yg ingin diakui sbg negara islam..herm..

seperti smua org..aku tlh memasang azam dan tekad yg baru utk 2009..sesungguhnya aku mnjngkakan 2009 bakal mnduga plbagai prkara dan aku akn sntiasa utk smua itu..i'll try to change myself...i'll be new faiz..renovation dan sdikit inovation telah dilakukan kpd faiz yg lama..smua itu dbuat mengikut kehendak semasa..mungkin x bnyk beza...tp ttp ada. So i need da supports from everybody...coz i jst born..still new..hehe.

Doa dan sokongan dari kalian smua amat diharapkan...aku pon dh tuka layout utk blog aku ni smpena thn baru...myb da content still same..about islam..tazkirah..some info..cma aku akn cba perbanyakkan entry yg aku type sndiri...myb in english..just to improve my english actually..

thts all for this entry...best of luck for 2009!!!!!!!!